Dijagnostička obeležja autističnog poremećaja

Dijagnostička obeležja autističnog poremećaja

On

Autizam je vrlo složeni poremećaj koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Prema ICD-10 klasifikaciji Klasični dečiji autizam nosi oznaku F84.0. Postoje tri grupe psihopatoloških ispoljavanja koji su važni prilikom postavljanja dijagnoze autizma. To su: I Kvalitativno oštećenje socijalnih…

Pervazivni razvojni poremećaji

Pervazivni razvojni poremećaji

On

Pervazivni razvojni poremećaji su poremećaji kod kojih postoji kvalitativno ostećenje recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacije uz nedostatak socioemocionalnog reciprociteta, sa oskudnim, repetitivnim i stereotipnim obrascima ponašanja, interesovanja i aktivnosti kao i deficitima u razvoju verbalne komunikacije.  Osnovni simptomi se najčešće prikazuju…

Vrste disleksije

Vrste disleksije

On

Analiza vrste pogrešaka kod poremećaja čitanja ponudila je mogućnost razdvajanja dve osnovne neuropsihološke kategorije poremećaja. Jedna je zasnovana na disocijaciji između očuvanije semantičke komponente čitanja i oštećene fonološke. Na primer, dete teže čita tzv. ne-reči nego reči za koje poseduje značenje. Ovaj…

loading...